Z historie sboru  

(část 1.)

  1. Počátky hasičského sboru v Bojanově

Podle dostupných pramenů byl Sbor dobrovolných hasičů v Bojanově založen 22. března 1892. Pokladní kniha sboru však první příjmy a vydání dokládá už koncem února.

Tehdy sbor tvořilo 32 členů. Podmínkou přijetí byl dle stanov „překročený 18 rok, bydliště v Bojanově aneb nejbližších obcích, osobní bezúhonnosť a tělesná schopnosť k vykonávání služebných prací“. O přijetí zájemců rozhodovala správní rada a každý nový člen se musel zavázat „rukou dáním k poslušnosti“ a tento slib potvrdit vlastnoručním podpisem ve speciální knize.

Prvním předsedou sboru byl zvolen obecní starosta pan Josef Kábele. Velitelem se stal pan František Svoboda, toho času c.k. četnický strážmistr na odpočinku, a jeho náměstkem obchodník pan Josef Rulík.

O pokladnu sboru se v jeho počátcích staral řídící učitel pan Jan Mikan, nad účty bděli revizoři pánové Josef Michek, mistr truhlářský, a rolník Vincenc Kábele. Učitel místní školy pan Jaroslav Bém zastával funkci jednatele a pečlivě vedl zápisy o veškerém dění ve sboru.

Členy výboru v té době byli František Pilař (mistr krejčovský), František Němec (mistr kolářský), Antonín Slanina (rolník) a František Michek (obuvník).

Kromě ostatního, pro fungování hasičského sboru nezbytného vybavení, byla za 590 zlatých zakoupena nová stříkačka od firmy Smekal sídlící na pražském Smíchově.

O skutečnosti, že Sbor dobrovolných hasičů v Bojanově vznikal v nelehké době a jeho členové i sbor samotný se potýkal s finančními problémy, svědčí záznamy z tehdejších schůzí, kde bylo zdůrazňováno, že veškerý materiál je potřeba nakupovat co nejlevněji. Peníze na provoz hasiči získávali jednak z finančních darů, jednak pořádáním rozličných kulturních akcí, ať už šlo o taneční zábavy nebo o divadelní představení, která členové spolku secvičovali. Roku 1902 stáli před rozhodnutím, zda sboru zakoupit prapor, nebo raději zřídit fond pro zchudlé a nemocné členy sboru. Nakonec dali přednost fondu.

    Společenskou situaci na přelomu století ilustruje i proslov pana Mikana, po deseti letech ve funkci odstupujícího pokladníka sboru: „…vidíte pánové, že mezi vámi jest většina chudších členů – a že po deset let svorně jste vytrvali. Považte, co jste po deset let prokázali bližnímu dobrodiní. A kdyby byl sbor z bohatších, dávno již by v Bojanově nebyl.“

    V období první světové války zažívali bojanovští hasiči nelehké období. Za vojenskou povinností odešla hned druhý den po mobilizaci více než polovina činných členů sboru a pět z nich se z války bohužel nevrátilo. Po skončení války vyzval předseda „za součinnost všech ku znovubudování sboru.“

 

 

 

(z almanachu vydaného u příležitosti 120.výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Bojanově)